EcoPar A®

EcoPar är ett ultrarent drivmedel för vanliga dieselmotorer, utvecklat och patenterat av EcoPar AB (pat. nr. 522 918). Jämfört med dieselolja går utsläppen av många cancerogena ämnen ner med över 90%. Halterna av kvävedioxid i omgivningen går ner med upp till 50%.

Mängden sot minskar, och totala giftigheten på avgaserna minskar kraftigt. Nettoutsläppen av koldioxid går ner med 30-50% inräknat hela livscykeln enligt ISO14040.

Användare som tidigare fått hälsobesvär av dieselavgaser upplever att dessa hälsobesvär minskar kraftigt eller försvinner helt med EcoPar®. Vanliga hälsobesvär från dieselavgaser är huvudvärk, illamående och irritation av ögon, näsa och hals.

EcoPar® är lämpligt i alla tillämpningar där arbete eller vistelse i avgaser inte kan undvikas, till exempel byggnads- och rivningsarbete, park- och gatuarbete, vid bygge av vägar, broar och tunnlar, i lager, sophämtning, etc.

EcoPar® är inte klassat som farligt gods enligt de internationella ADR/RID-bestämmelserna, på grund av de låga riskerna för miljö och hälsa (utom i Sverige). Då EcoPar® inte är giftigt för några vattenlevande organismer, så är det särskilt lämpligt vid arbete i närheten av vattenskyddsområden, naturreservat, skyddsvärda biotoper, och andra känsliga naturmiljöer.

EcoPar® uppfyller den europeiska standarden för dieselolja EN 590 och den amerikanska standarden för dieselolja ASDM D975, och kan därför användas i alla typer av motorer, brännare och fordon, där dieselolja används idag, till exempel bussar och lastbilar, värmare, båtmotorer, skogs- och grävmaskiner, kompakterare, traktorer och gräsklippare. Motoreffekten blir oförändrad eller något bättre med EcoPar® än med dieselolja miljöklass 1.

Bränsleförbrukningen minskar i allmänhet med 5 – 10 % med EcoPar®.

ProduktbladProduktspecifikationSäkerhetsdatablad